III Nacionalni izveštaj o sprovođenju Arhuske konvencije

decembar 2016.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade trećeg nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, br.38/09).
Nacrt trećeg nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije („Izveštaj”) sačinili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa predstavnicima nadležnih organa i organizacija. Tokom izrade Izveštaja zatražena su mišljenja od svih relevantnih državnih i drugih organa u Republici Srbiji (RS) na republičkom, pokrajinskom, gradskom nivou (Beograd, Kragujevac). Takođe, zatražena su mišljenja nadležnih stručnih organizacija, agencija, zavoda, itd. koji se bave pitanjima od značaja za sprovođenje Arhuske konvencije kao i Beogradske kancelarije Regionalnog centra za životnu sredinu (REC).
više informacija na sajtu Ministarstva link