O nama

Arhus centar Novi Beograd

Arhus centar Novi Beograd je uspostavljen novembra 2015. godine u okviru Mladih istraživača Srbije, uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Misije OEBS-a u Srbiji.
3

Naša misija

Misija Arhus centra Novi Beograd je da obezbeđuje primenu Arhuske konvencije u gradu Beogradu, sa posebnim fokusom na gradsku opštinu Novi Beograd.
Arhus centar Novi Beograd ispunjava ovu misiju tako što:
– predstavlja most između državnih i gradskih organa, civilnog društva, privrede i javnosti;
– promoviše uvođenje propisa i metoda usmerenih na omogućavanje pristupa informacijama, učešće javnosti i pristup pravosuđu u oblasti životne sredine;
– pomaže republičkim i gradskim organima da ispunjavaju obaveze i dužnosti navedene u Arhuskoj konvenciji;
– podstiče primenu konvencije tako što razvija svest i sposobnosti zainteresovanih
strana;
– služi široj zajednici pružajući joj usluge iz svog polja delovanja.

Podrška Arhus centrima

Od 2002. godine, Kancelarija koordinatora OEBS-a za aktivnosti u oblasti ekonomije i životne sredine i lokalne kancelarije OEBS-a, pružaju podršku osnivanju i funkcionisanju Arhus centara.

Pokazalo se da Arhus centri igraju važnu ulogu u hvatanju u koštac sa izazovima u oblasti životne sredine i bezbednosti.

U Srbiji Arhus centri postoje u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu.

Toplana Novi Beograd

ŠTA RADE ARHUS CENTRI?
primeri aktivnosti koje sprovode Arhus centri

Pristup informacijama
• Služe zajednici kao tačka pristupa i prikupljaju informacije o životnoj sredini, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.
• Savetuju javnost po pitanjima postojećih izvora informacija o životnoj sredini, sistema državnih institucija koje imaju informacije iz te oblasti, kao o načinima kako da formulišu zahteve za dobijanje informacija.
• Analiziraju domaću pravnu regulativu i metode za razmatranje zahteva javnosti za pristup informacijama o životnoj sredini.
• Sprovode obuku predstavnika vlasti kako da se odnose prema zahtevima javnosti za pristup informacijama o životnoj sredini, kao i obuku predstavnika civilnog društva iz oblasti pristupa informacijama i pilot projekte sa ciljem poboljšanja pristupa nekim informacijama o životnoj sredini.
• Prave spiskove i kataloge (registre) informacija o životnoj sredini.
• Pružaju savetodavne usluge po pitanju postojećih izvora informacija.
• Izdaju periodične i tematske publikacije o životnoj sredini namenjene najširoj javnosti.

Učešće javnosti
• Sastavljaju dokumente sa uputstvima iz oblasti učešća javnosti namenjene vlastima i autorima projekata.
• Zalažu se da se javnost zainteresovana za proces donošenja odluka obaveštava o tome u najkraćem roku (naročito putem regionalnih i lokalnih centara).
• Savetuju zainteresovanu javnost kako može da dođe do informacija o donošenju odluka i o mišljenjima.
• Obezbeđuju platformu za planiranje akcija za očuvanje životne sredine i održivi razvoj na nacionalnom i lokalnom nivou.
• Organizuju obuku usmerenu na razvoj veština za moderiranje i planiranja dijaloga za predstavnike vladinih institucija, lokalnih vlasti, NVO, privrednike i investitore.
• Zalažu se za učešće javnosti u donošenju odluka o planiranju aktivnosti, uključujući i organizaciju javnih rasprava.
• Savetuju potencijalne podnosioce zahteva za dobijanje informacija kako da odrede zainteresovane grupe javnosti.

Pristup pravosuđu
• Pružaju informacije i savete javnosti u vezi sa sudskom procedurom, administrativnim i pravnim mogućnostima za ulaganje žalbi.
• Uspostavljaju bazu podataka sudskih presuda izrečenih za ugrožavanje životne sredine i omogućavaju pristup tim bazama podataka.
• Organizuju obuku i radionice za sudije, tužioce i predstavnike vlasti o pitanjima pristupa sudskim procesima za kršenje prava učešća javnosti u donošenju odluka i prava pristupa pravosudnim organima u skladu sa Arhuskom konvencijom.
• Zagovaraju poboljšanje pristupa pravosuđu u slučajevima kršenja prava na učeššće javnosti u odlučivanju.